6 วัน 5 คืน
จำนวนวัน
โอซาก้า เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
เมือง
มี.ค., เม.ย.
เวลาเดินทาง

•ชมซากุระสวยที่สุดของเกียวโต
•ชมสวนกวาง เมืองนารา ไหว้พระใหญ่ไดบุสึ
•ระเบียงไม้มรดกโลกที่วัดน้ำใส
•ถ่ายรูปกับ ปูยักษ์ Kanidoraku – Guliko Running
•สนุกสนานกับสวนสนุกระดับโลก Universal japan
•เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่
***พิเศษทานปู 3 อย่างปูทาราบะ, ปูขน, ปูสุไว + แช่ออนเซ็นธรรมชาติ***
บริการระดับ 5 ดาว ในราคาเพียง 52,000 บาท เป็น PDR-Slot trip คุณภาพเสมือนทัวร์ส่วนตัว
DEPARTURE/RETURN LOCATION Kansai International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED  Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

 

1

วันที่ 1-2 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – ฮาดารานิเอน– นั่งรถไฟสายโรแมนติคชมซากุระ – วัดทองคินคาคุจิ - นอนพักออนเซ็น

12.00 น. พบกันที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ610
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
21.40 น. ถึงสนามบินคันไซ ตรวจเอกสารเข้าเมือง และ รับสัมภาระ แล้วจึงเดินทางสู่เมืองโอซาก้า
23.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก แล้วจึงเช็คเอ้าทออกจากที่พัก เดินทางสู่เมืองเกียวโต
10.00 น. เดินชมดอกซากุระบาน ณ สวนฮาราดานิเอน สวนสำหรับชมซากุระที่มีชื่อเสียงในหมู่คนญี่ปุ่น มีต้นซากุระหลากหลายสายพันธ์ในสวนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพันธ์ที่มักจะบานช้ากว่าที่อื่น โดยเฉพาะต้นที่มีกิ่งยาวเป็นสายของดอกซากุระ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารชื่อดังประจำเมือง
13.00 น. พาท่านเดินเที่ยวชม อาราชิยาม่า(Arashiyama)  นั่งรถไฟสายโรแมนติกชมดอกซากุระบานสะพรั่งสองฝั่ง พาท่านเดินลัดเลาะชมธรรมชาติไปยัง วัดป่าไผ่เทนริวจิ (Tenryuji Temple) ซึ่งด้านหลังวัดจะเป็นทางเดินที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก เมื่อเดินผ่านจะรู้สึกเหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไผ่
15.00 น. เดินทางไปยังปราสาททอง Kinkaguchi หรือ ปราสาทของโชกุน อาชิคางะ โยชิมิซึ ที่ปรากฎตัวในการ์ตูนเรื่องอิ๊คคิวซัง ชมวิหารทอง สระกระจก และ สวนญี่ปุ่น ต้นไม้ รอบๆบริเวณที่คงสภาพเดิมไว้เช่นเมื่อหลายร้อยกว่าปีก่อน และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1994
18.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พักเรียวกัง Takao Sanso  หรือ เทียบเท่า รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**พิเศษ** หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” (Onsen) น้าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่รรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง พักผ่อนตามอัธยาศัย
3

วันที่ 3 – ชมเสาโทริอิแดง – ระเบียงไม้มรดกโลก - ชมสวนกวาง เมืองนารา ไหว้พระใหญ่ไดบุสึ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก แล้วจึงเช็คเอ้าทออกจากที่พัก
09.00 น. ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือเรียกว่าศาลเจ้าพ่อจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์
10.00 น. ชมวัดคิโยมิซึ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมไม้ ที่ใช้ไม้หลายท่อนก่อสร้างเป็นระเบียงไม้ได้อย่างน่าทึ่ง ความงดงามนี้ทำให้ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกัน เลือกซื้อของฝาก และ ชิมขนมพื้นเมืองระหว่างทางเดินสู่วัดซึ่งเป็นร้านค้าแบบโบราณขายอยู่ริมทางมากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
13.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองนาราเมืองแห่งพระใหญ่ ชมความเจริญของสองข้างทางที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นธรรมชาติ สู่ เมืองนารา เมืองหลวงเก่าแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นชม วัดโทไดจิ อันเป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่ไดบุสึพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานองค์ไดบุทสึนั้น ถือเป็นอาคารโครงสร้างไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในโลก วิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง 1 ใน 3 ของวิหารที่สร้างขึ้นครั้งแรก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต
เพลิดเพลินกับการให้อาหารกวางน้อยอย่างใกล้ชิดซื้อขนมเซมเบ้ป้อนแก่กวางป่าที่ทางการเมืองนาราอนุรักษ์เอาไว้ในบริเวณตัววัด กว่า 1000 ตัว จนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนารา
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
4

วันที่ 4 – ตลาดคุโระมอนอิฉิบะ –ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระที่ Osaka Mint Bureau – ชอปปิ้ง Dotonburi – ถ่ายรูปกับ ปูยักษ์และป้ายกูลิโกะ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก
09.00 น. พาท่านชมตลาดเช้าเมืองโอซาก้า ตลาดคุโระมอนอิฉิบะจะเป็นตลาดสด ที่จำหน่าย ผัก ผลไม้ อาหารสดเยอะแยะมากมาย มีร้านเสื้อผ้า ร้านขายยา ร้าน 100 เยน ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร อยู่รวมๆกันให้เราเลือกชิมเลือกช้อปปิ้งกันตามอัธยาศัยค่ะทางเดินรวมๆของตลาดอยู่ที่ประมาณ 580 เมตร จำนวน 150 ร้านค้าโดยมีประวัติยาวนานถึง 190 ปี และได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า”
11.00 น. เดินทางชมซากุระยังปราสาทโอซาก้า สัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ที่สร้างมาตั้งแต่ปี 1583 และ ได้รับการบูรณะเรื่อยมาจนปัจจุบัน ตัวปราสาทมีความสูง8ชั้น รวมทั้งสิ้น 55 เมตร ตัวปราสาทประกอบไปด้วยเครื่องประดับ ภาพเขียน หลังคา ที่ลงทองงดงาม และ ชั้นบนสุดของตัวปราสาทยังเป็นจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งที่สามารถมองเห็นเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ภัตตาคารชื่อดังประจำเมือง
13.00 น. พาท่านชม ชมซากุระ และพิพิธภัณฑ์ที่โรงกษาปณ์โอซาก้า อาคารรูปทรงคลาสสิกตั้งอยู่ริมแม่นํ้าโยโด ด้านในมีพิพิธภัณฑ์เหรียญตราต่างๆ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี หากต้องการทัวร์ชมการผลิตเหรียญ แต่สิ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวกลับเป็นสวนด้านนอกอาคาร เนื่องจากมีต้นซากุระกว่า 350 ต้น แยกเป็น 131 พันธุ์ ซึ่งหาชมได้ยากในที่อื่นๆ ติดอันดับจุดชมดอกซากุระที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า ปีพ.ศ. 2558
16.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ชอปปิ้งที่นัมบะ แหล่งชอปปิ้งขนาดใหญ่ ถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะยักษ์ และ แมวคิตตี้ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปตามฤดูกาล เลือกซื้อแบรนด์เนมมากมาย อาทิ กอม Uniqlo Forever 21 หรือ Issey Miyake Dotonbori ถนนแห่งนี้ตั้งขนานไปกับคลอง Dotonbori ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงท่องเที่ยวโอซาก้าในเรื่องของอาหาร ในช่วงกลางคืนถนนสายนี้จะเต็มไปด้วยป้ายไฟต่าง ๆ โดยป้ายไฟที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Dotonbori นั่นคือ ป้ายไฟปูยักษ์ (Kani Doraku Crab Sign) และ ป้ายไฟ Glico Running Man
18.00 น. รับปะทานอาหารเย็น ณ ร้าน KaniDoraku หรือ ร้านป้ายปูยักษ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ชิมปูยักษ์หลากชนิด ทั้งปูขน ปูหิมะ และ คิงแครบ ที่ยังสดๆอยู่ ทั้งแบบชาบู แบบปิ้ง และ ซาซิมิสดๆที่หากินที่ไหนไม่ได้
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
5

วันที่ 5 -เก็บสตรอว์เบอร์รี่ - ชอปปิ้งเอ้าเลท - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านสู่ Haru Farm ทาน Asuka ruby สตรอเบอรี่ที่แดงราวกับทับทิมแบบไม่อั้น 1 ชั่วโมง ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ Asukawave กับพันธุ์ Nyoho เข้าด้วยกัน เป็นสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ฉ่ำ รสชาติหวานเปรี้ยวกำลังพอดี อันเป็นเอกลักษณ์ของถิ่นคันไซ
11.00 น. เดินทางไปชอปปิ้งต่อที่ Rinku Premium Outlet เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมลดราคา 50% ก่อนกลับไทย มีแบรนด์ดังๆให้เลือกมากมาย อาทิ Coach , Louis Vuitton , La Coste Armani ,Ralph lauren, Timberland, Swatch,Seiko เป็นต้น
***เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชอปปิ้ง รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางสู่สนามบินคันไซ เลือกซื้อของฝาก DutyFree ตามอัธยาศัย
21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ670
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
21 มีนา – 26 มีนา 52,000 42,000 45,000 42,000 8,500
28 มีนา – 2 เมษา 52,000 42,000 45,000 42,000 8,500
4 เมษา – 9 เมษา ุ55,000 45,000 48,000 45,000 8,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าที่พัก 4 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 11 มื้อ
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 • บริการท่านโดยรถตู้ Toyota Grand Hiace Cabin หรือ Toyota Alphard

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • Passport

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
dpp_1579v3
download (3)
nara
images
download (2)
download (1)
download
15241273_10153882279316249_7548400316993642805_n