3 วัน
จำนวนวัน
โฮจิมินห์ ซิตี้
เมือง
ก.พ., มี.ค., เม.ย.
เวลาเดินทาง

เมืองโฮจิมินห์ หรือที่เราเคยรู้จักกันในชื่อไซง่อน เป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสที่มีความงดงามของตึกรามบ้านช่องแบบตะวันตก  เริ่มต้นใช้เวลาค้นพบเสน่ห์ของเมืองนี้กันที่ Lam Son Square ที่ตั้งอยู่ในกลางของเมืองโฮจิมินท์ ต่อด้วยการไปเยี่ยมชมโรงละครโอเปร่า Saigon Opera House อาคารที่สวยงามและมีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี โดยปัจจุบันยังคงใช้เปิดการแสดงอยู่ นอกเหนือจากนี้ นกแอร์ยังขอแนะนำสถานที่ห้ามพลาดที่สำคัญๆ อีกหลายแห่ง

DEPARTURE/RETURN LOCATION Tân Sơn Nhất International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED  Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

สุดพิเศษ!!! สวมชุดอาวหย่าย ถ่ายภาพกับซิโคล่

1

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ซิตี้

13.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว U เตอร์กิสแอร์ไลน์ (Turkish Airlines) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
16.15 น. เตอร์กิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 68 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
17.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานตันเซินเยิท ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ กรุงโฮจิมินห์ ซิตี้ ชื่อเดิมคือ ไซ่ง่อน เคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 กิโลเมตร เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร
เข้าที่พัก Queen Ann Hotel หรือระดับใกล้เคียง
2

วันที่สอง โฮจิมินห์ ซิตี้-อุโมงค์กู่จี-เที่ยวชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองกู่จี เพื่อไปชมอุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับกองทัพอเมริกา รวมถึงกองทหารพันธมิตรจากนานาประเทศที่ชาวเวียดนามจะต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ ซึ่งในอดีตเคยมีชาวเวียดนามอาศัยอยู่ภายใต้อุโมงค์นี้ถึง 80,000 คน ในระหว่างการเกิดสงครามและยังเคยใช้เป็นที่บัญชาการทางทหาร และเป็นหลุมหลบภัยซึ่งมีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร และอุโมงค์นี้ยังสามารถทะลุออกแม่น้ำไซ่ง่อนได้ด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นเดินทางกลับสู่โฮจิมินห์ ซิตี้ นำท่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยอาณานิคมฝรั่งเศส เพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อน สร้างตามแบบของฝรั่งเศส และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอาคารศูนย์ไปรษณีย์ ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม จากนั้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่มีฉากหลังเป็นศาลาว่าการเมืองโฮจิมินห์ ซิตี้ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมืองโฮจิมินห์ สุดพิเศษ!! ให้ท่านได้สวมชุดประจำชาติเวียดนาม “อ่าวหญ๋าย” เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับซิโคล่ที่มีฉากหลังเป็นโคมไฟหลากสีสัน หรือเลือกดื่มด่ำไปกับรสชาดของกาแฟเวียดนามที่เป็นสินค้าส่งออกติดอันดับโลก
รับประทานอาหารในเรือล่องแม่น้ำไซ่ง่อน ชมแสงสีสองฟากฝั่งแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมการแสดงโชว์บนเรือ
ค่ำ เข้าที่พัก Queen Ann Hotel หรือระดับใกล้เคียง
3

วันที่สาม โฮจิมินห์ ซิตี้-ขึ้นชมตึก BITEXCO-ช้อปปิ้งตลาดเบนทัน-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม
นำชมทำเนียบอิสระภาพ เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการฝรั่งเศส ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ ชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ที่รัฐบาลเวียดนามใต้ประกาศยอมแพ้ ชั้นสองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง ห้องพักของประธานาธิบดีเหงียนวันเทียว ห้องอาหาร ห้องสวดมนต์คาทอลิก ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี ชั้นสี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมองลงไปข้างล่างจะเห็นทิวทัศน์งดงามของถนนเลหย่วนได้ชัดเจน จากนั้นนำท่านขึ้นตึก BITEXCO บนชั้น 47 ให้ท่านได้ชมเมืองโฮจิมินห์ จากมุมสูงชมความเจริญก้าวหน้าของประเทศเวียดนาม จากนั้นชมอุโมงค์ถูเทียม ที่เพิ่งเปิดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 54 มีความยาว 1,459 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของระบบถนนมอเตอร์เวย์ 6 ช่องจราจรแนวตะวันออก-ตะวันตก ระยะทางกว่า 22 กิโลเมตร มูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์ เชื่อมย่านรอบนอกนครโฮจิมินห์ กับทางหลวงสาย 1A แนวเหนือ-ใต้ที่มุ่งสู่กรุงฮานอยและจังหวัดภาคเหนือ ลอดแม่น้ำไซ่ง่อนซึ่งเป็นถนนลอดแม่น้ำที่สวยงาม
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดเทียนหาว หรือ วัดเจ้าแม่สวรรค์ ถือเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 300 ปีเลยทีเดียว ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดจีนอันเป็นที่เคารพบูชาของชาวเวียดนามเชื้อสายจีน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือ เปรียบได้กับศาลเจ้าแม่ทับทิมในเมืองไทย นอกจากนี้วัดเทียนหาวยังโดดเด่นไปด้วยรูปเคารพเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้ากวนอู และรูปเคารพเทวรูปอื่นๆ อีกหลายองค์
บ่าย นำชม พิพิธภัณฑ์สงคราม สถานที่จัดแสดงซากชิ้นส่วนอาวุธสมัยสงครามเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นรถถัง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินขับไล่ ระเบิด ของกองทัพอเมริกัน ที่รวมไปถึงภาพถ่าย และอาวุธชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในช่วงสงครามเวียดนาม อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบนแถงห์ ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเมือง เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี่มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้า ของที่ระลึก ต่างๆ
17.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานตันเซินเยิท
20.50 น. เตอร์กิสแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 69 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
22.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เวียดนามใต้ 3 วัน โฮจิมินห์ ซิตี้-อุโมงค์กุ่จี-ชมวิวตึก Bitexco

เวียดนามใต้ 3 วัน โฮจิมินห์ ซิตี้-อุโมงค์กุ่จี-ชมวิวตึก Bitexco
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง เด็กพักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
14-16 กุมภาพันธ์ 10,900 บาท 10,900 บาท 10,900 บาท 3,000 บาท
 14-16 มีนาคม 60  9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 3,000 บาท
 5-7 เมษายน 60 9,900 บาท 9,900 บาท 9,900 บาท 3,000 บาท
12-14 เมษายน 60 11,900 บาท 11,900 บาท 11,900 บาท 4,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินเตอกิสแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
– ค่าที่พักห้องคู่ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
– ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
– ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
– ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
– ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 400 บาท ทั้งทริป
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
– ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋ากรณี เกิน 20 กก.
– ค่าทำหนังสือเดินทาง
– ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารในการเดินทางและการยื่นวีซ่า
**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า
ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และมีที่ว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า เต็ม

การสำรองที่นั่ง
– กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง และส่งอีเมลล์หรือแฟกซ์มายังบริษัท
– แนบสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมใบสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน
– มัดจำท่านละ 5,000 บาท เมื่อมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
– ชำระยอดเต็มก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
– แจ้งล่วงหน้า 30 วันทำการ ไม่ริบเงินมัดจำ
– ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 20 วันทำการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม
– ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 14 วันทำการ ไม่คืนเงินทั้งหมด

hojimin
2012_01_25_hanoi_ho_chi_minh-_2
hojimin