4 วัน
จำนวนวัน
ซาปา, ฮานอย
เมือง
ม.ค., ก.พ., มี.ค.
เวลาเดินทาง

ฮานอยเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียตนามตั้งแต่ปี พ.ศ. 1553 มีอายุ 1,000 ปี ซึ่งเป็นปีที่จักรพรรดิลีไทโด ทรงสถาปนาพระราชวังทังลองขึ้น ณ ดินแดนแห่งนี้ ฮานอย ในภาษาเวียดนาม ฮา แปลว่า แม่น้ำ นอย แปลว่า ข้างใน ฮานอยตั้งอยู่ใจกลางสันดอนลุ่มแม่น้ำแดงในภาคเหนือของประเทศ มีทะเลสาบน้อยใหญ่ถึง 18 แห่ง มีทะเลสาบประจมเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด และมีทะเลสาบใจกลางกรุงที่ขึ้นชื่ออย่าง โฮฮว่านเกี๋ยม นับเป็นเมืองหลวงขนาดเล็กที่มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองหลวงของประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย

DEPARTURE/RETURN LOCATION Noi Bai International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED  Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

 

1

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ-ฮานอย

09.30 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 แถว L เวียดนามแอร์ไลน์ (VN) มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
12.20 น. เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 610 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย บริการของว่างและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
14.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ที่มีตำนานเล่าขานว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามไม่เคยรบชนะจีนได้เลย ทำให้เกิดความท้อแท้ เมื่อมาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปาฏิหารย์ เต่าขนาดใหญ่มากได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ และเมื่อพระองค์นำดาบไปต่อสู่กับจีนก็ได้ชัยชนะกลับมาทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อสงครามสิ้นสุดพระองค์ก็ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ข้ามไปสู่เกาะหยก ชมวัดหงอกเซิน วัดโบราณ ภายในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณ และข้างๆ ศาลเจ้ามีอาคารหลังเล็กๆ ที่มีเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ หากมีเวลาเหลืออิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าบนถนน 36 สาย ที่ขายสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ เครื่องเขิน หมวกงอบญวน เซรามิก ภาพเขียน กระเป๋าก๊อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟกรุงฮานอย เพื่อเดินทางสู่จังหวัดลาวไก โดยรถไฟตู้นอน ที่พัก Oriental Express train หรือระดับใกล้เคียง (นอนห้องละ 4 ท่าน)
2

วันที่สอง ซาปา

เช้า เดินทางถึงสถานีรถไฟจังหวัดลาวไก นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปาซึ่งตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ระยะทางประมาณ 30 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 50 นาทีอิสระให้ทุกท่านทำกิจวัฒส่วนตัวก่อนรับประทานอาหารเช้าใน โรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ของเมืองซาปา เดินเท้าเข้าชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันได ของชาวเขา และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขา ชมน้ำตกกั๊ต กั๊ต อีกหนึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของซาปา
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร นำท่านขึ้นไปชมทัศนียภาพทะเลหมอก บนยอดเขาเมืองซาปา (HAM RONG MOUNTAIN) ซึ่งเมืองซาปานั้นเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขา และเทือกเขาเหล่านี้ก็ได้ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร เข้าที่พัก Muong Thanh Sapa Hotel หรือระดับใกล้เคียง
3

วันที่สาม ซาปา – ฮานอย

เช้า รับประทานอาหารในโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเข้าชม หมู่บ้านชาวเขาตาวันระหว่างทางผ่านชมไร่นาข้าวแบบขั้นบันได ซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินเท้าเที่ยวชมวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาวเขาภายใน  หมู่บ้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดเมืองซาปาสินค้าส่วนใหญ่เป็นงานหัตถกรรมของชาวเขาที่ผลิตเองและนำมาจำหน่ายในตลาด
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกซิลเวอร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับชั้น สายน้ำจากเบื่องบนไหลลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของน้ำตกตามชั้นต่างๆ หรือเก็บภาพความ ประทับใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดลาวไก อิสระให้ท่านได้เดินชม และเลือกซื้อสินค้าที่ ตลาดก๊อกลือตลาดการค้าชายแดนเวียดนาม-จีน
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร ออกเดินทางกลับสู่กรุงฮานอยโดยรถไฟตู้นอน Oriental Express train หรือระดับใกล้เคียง (นอนห้องละ 4 ท่าน)
4

วันที่สี่ China Town -ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

เช้า เดินทางถึง สถานีรถไฟกรุงฮานอย……อิสระให้ทุกท่านทำกิจวัฒส่วนตัวก่อนรับประทานอาหาร
รับประทานอาหารเช้าในภัตตาคาร เดินทางไปจัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์
ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488
หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี นำท่านเข้าคารวะสุสานโฮจิมินห์
(ปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ และปิดเดือนกันยายน-พฤศจิกายนของทุกปี) ภายในบรรจุศพอาบน้ำยา
ของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ใน โลงแก้ว จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี อาคารทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง
ปัจจุบันเป็นสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง และเดินเท้าต่อไปผ่านสวนอันร่มรื่นเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้อย
ที่ลุงโฮปลูกไว้ ไปชมบ้านพักลุงโฮที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นสูงมีใต้ถุนเหมือนบ้านไทยสมัยก่อน
เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนเป็นห้องทำงานและห้องนอน จากนั้นเดินต่อไปชมวัดเจดีย์เสาเดียว
เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวปักอยู่ในสระบัว
ประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ถือของมงคลรวม 8 อย่าง มีตำนานเล่าว่า ‘พระเจ้าหลีไทโตทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งเด็กชายในอ้อมแขนให้พระองค์ ต่อมาไม่นานพระองค์ได้อภิเษกสมรสและได้ให้กำเนิดทายาทเพศชายพระองค์ตามที่ทรงสุบินจึงได้โปรด
ให้สร้างวัดนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม จากนั้นเที่ยวชมวิหารวรรณกรรม เป็นโรงเรียนของพวกขุนนาง ตัวอาคารและการตกแต่งด้านในสร้างตามหลักฮวงจุ้ยเช่นเดียวกับจีน
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนอยไบ
15.45 น. เวียดนามแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 613 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
17.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง เด็กพักกับผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
24-27 กุมภาพันธ์ 18,900 บาท 18,500 บาท 17,900 บาท 4,000 บาท
 14-17 มีนาคม 60  18,900 บาท 18,500 บาท 17,900 บาท 4,000 บาท
 9-12 เมษายน 60 18,900 บาท 18,500 บาท 17,900 บาท 4,000 บาท
15-18 เมษายน 60 18,900 บาท 18,500 บาท 17,900 บาท 4,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินเวียดนามแอร์ไลน์ รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
– ค่าที่พักห้องคู่ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
– ค่ารถไฟตู้นอน ฮานอย – ซาปา
– ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
– ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
– ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
– ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 400 บาท ทั้งทริป
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
– ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋ากรณี เกิน 20 กก.
– ค่าทำหนังสือเดินทาง
– ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารในการเดินทางและการยื่นวีซ่า
**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า
ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และมีที่ว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า เต็ม

การสำรองที่นั่ง
– กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง และส่งอีเมลล์หรือแฟกซ์มายังบริษัท
– แนบสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมใบสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน
– มัดจำท่านละ 5,000 บาท เมื่อมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
– ชำระยอดเต็มก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
– แจ้งล่วงหน้า 30 วันทำการ ไม่ริบเงินมัดจำ
– ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 20 วันทำการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม
– ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 14 วันทำการ ไม่คืนเงินทั้งหมด

price

halong-bay-banner
halong-bay-banner
id_1223_main
luggage-factory-the-travel-experts-destinations-hanoi-vietnam-hotel