4 วัน 3 คืน
จำนวนวัน
บาหลี
เมือง
ม.ค., ก.พ., มี.ค.
เวลาเดินทาง

บาหลีเกาะสวรรค์ ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องมาเยือน เป็นสถานที่ที่รวบรวมวัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อ ธรรมชาติ
และความทันสมัยได้อย่างลงตัว สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในสไตล์ของบาหลี เรียนรู้ความเชื่อ
ความศรัทธาต่อเทพเจ้าของศาสนาฮินดู พักผ่อนในที่พักระดับ 4 ดาว ชมโชว์บาร็องแดนซ์
ดินเนอร์ซีฟู้ดริมหาดจิมบารัน พิเศษ!!เมนูกุ้งล็อบสเตอร์

DEPARTURE/RETURN LOCATION Ngurah Rai International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED  Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

บาหลีเป็นเกาะเกาะหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานับพันปี มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นจำนวนมาก เช่น วัดและวัง ซึ่งมีความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรม รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชายหาดที่สวยงามและขาวสะอาด รวมทั้งผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ และการดำเนินชีวิตของคนบาหลีด้วยวิธีการกสิกรรมแบบดั้งเดิม บาหลีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั่วโลกรู้จัก

1

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ บาหลี วัดอูลูวาตู

06.00 น. นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2-3 แถว D การบินไทย (Thai Airways)
มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน
08.50 น. การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 431 นำท่านเหิรฟ้าสู่เกาะบาหลี บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
14.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าสัมภาระ เวลาที่บาหลีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านให้ตรงตามเวลาท้องถิ่นนำท่านเดินทางสู่ วัดอูลูวาตู วัดหลักประจำท้องทะเล ตั้งอยู่บริเวณบนสุดปลายผาหินชันที่สูงกว่า 100 เมตร วัดนี้สร้างจากการแกะสลักหิน ตั้งแต่ สมัยราชวงศ์ซเลนดราส บริเวณรอบๆ ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศ และทัศนียภาพอันสวยงาม ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ สวนพระวิษณุ สักการะองค์พระวิษณุอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่เพื่อความเป็นศิริมงคล สวนแห่งนี้ทางรัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ภายในท่านจะพบกับสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่
รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง
ค่ำ ที่พัก ATANAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
2

วันที่ 2 วัดทามันอายุน - วัดอูลันดานูบราตัน วิหารทานาห์ลอต

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ ปุราทามันอายุน หรือเรียกอีกชื่อว่า วัดเม็งวี เคยเป็นพระราชวังเก่าสร้างในสมัยศตวรรษที่ 17 เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ในราชวงศ์เม็งวี กำแพงและประตูวัดก่อด้วยหินสูง แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง สิ่งก่อสร้างภายในตกแต่งลวดลายงดงามตามสถาปัตยกรรมบาหลี มีสระน้ำล้อมรอบ
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารพื้นเมือง
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบราตัน ทะเลสาบที่แลดูมีมนต์ขลัง เพื่อข้ามไปสู่ ปุราอูลันดานูบราตัน วัดกลางน้ำริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง วัดนี้สร้างเพื่อใช้ทำพิธีทางศาสนาพุทธและฮินดู รวมทั้งอุทิศแด่เทวี ดานู เทพแห่งสายน้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารทานาห์ลอต จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลี วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนโขดหินนอกชาย มีลักษณะคล้ายเกาะเล็กๆ
เวลาน้ำขึ้น จึงดูเหมือนวัดอยู่กลางทะเล ชาวบาหลีให้ความเคารพบูชาอย่างมาก สร้างเพื่ออุทิศแด่เทพเจ้า
และปีศาจแห่งท้องทะเล หากท่านมีโอกากชมวัดแห่งนี้ยามเมื่อพระอาทิตย์อัสดง ก็จะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำที่มีใบไม้ปกคลุมหน้าผาคล้ายภาพวาดของจีน
ค่ำ รับประทานอาหารในภัตตาคาร ที่พัก ATANAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
3

วันที่ 3 บาร็องแดนซ์-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-วัดถ้ำช้าง-หมู่บ้านคินตมณี-นาขั้นบันได-ตลาดสุขาวตี

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ชมการแสดง บาร็องแดนซ์ โชว์พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของบาหลี แสดงการต่อสู่ระหว่าง “บารอง” สัตว์แห่งนิยายโบราณเป็นตัวแทนของความดี และ “รังคา” สัตว์ประหลาดแห่งนิยายโบราณเป็นตัวแทนแห่งปีศาจชั่วร้าย จากนั้นสู่ หมู่บ้านหัตถกรรม ชมงานฝีมือพื้นบ้าน การแกะสลักไม้ หน้ากาก เครื่องเงิน เครื่องทอง และการวาดลวดลายบนผ้าบาติก ของชาวบาหลี อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกฝากคนที่ท่านรัก…จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่ ปุราเตียร์ตาอัมปึล ซึ่งคนไทยจะรู้จักกันในชื่อ วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ มีบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน เชื่อกันว่าพระอินทร์เป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดน้ำพุ ชาวบาหลีเชื่อว่าหากไปอาบน้ำที่บ่อน้ำพุแห่งนี้จะ ช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลและขับไล่สิ่งชั่วร้าย รวมไปถึงการรักษาโรคต่างๆได้ด้วย ชมปุราวกาจาห์ หรือ วัดถ้ำช้าง ที่ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีชาวดัตช์ เมื่อปี ค.ศ. 1923 มีสิ่งที่โดดเด่นคือแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ ลักษณะเป็นการเจาะจากด้านหน้าของหินผามองดูคล้ายใบหน้าช้างบ้างก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้าย ภายในถ้ำมีรูปปั้นศิวลึงค์ 3 แท่ง แทนเทพ 3 องค์ คือ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ชมหมู่บ้านคินตามณี ที่ได้ชื่อมาจากเมืองโบราณแห่งหนึ่ง อยู่บริเวณริมปากปล่องภูเขาไฟกุนุงบาตูร์
เที่ยง รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ พร้อมชมวิวทะเลสาบและภูเขาไฟบาตูร์ จุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในบาหลี
หลังอาหารนำท่านชมนาขั้นบันได ที่เทกาลาลังหมู่บ้านชนบททางตอนเหนือของอูบุดที่มีการทำนาแบบขั้นบันไดที่ขึ้นชื่อว่าเขียวขจีสวยที่สุดในบาหลี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดสุขาวตี ตลาดช้อปปิ้งยอดนิยมของคน พื้นเมือง ราคาถูก ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการค้าขาย และต่อรองราคาแบบชาวพื้นเมือง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบซีฟู้ดสไตล์บาหลีที่หาดจิมบารัน พิเศษ!! เมนูกุ้งล็อบสเตอร์
ที่พัก ATANAYA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
4

วันที่สี่ China Town -ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่หาดกูต้า ชายหาดที่ขึ้นชื่อที่สุดของเกาะบาหลี อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการกิจกรรมบริเวณชายหาดอาทิเช่น วินเซิร์ฟ เจ็ตสกี หรือกระดานโต้คลื่นที่เป็นที่นิยมอย่างมากในบาหลีเพราะที่บาหลีคลื่นแรง และสูงทำให้สามารถเล่นได้ (หากท่านเลือกใช้บริการกรุณาชำระค่าบริการเองค่ะ)
เที่ยง รับประทานอาหารในภัตตาคารจีน
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี สมควรแก่เวลาเดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติงูระห์ไร
16.10 น. การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 432 นำท่านเหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
19.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน

เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน
วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็กพักกับผู้ใหญ่ เด็กเสริมเตียง พักเดี่ยว
24-27 กุมภาพันธ์ 30,900 บาท 29,900 บาท 30,900 บาท 4,500 บาท
 14-17 มีนาคม 60  30,900 บาท 29,900 บาท 30,900 บาท 4,500 บาท
 9-12 เมษายน 60 35,900 บาท 31,900 บาท 35900 บาท 4,500 บาท
15-18 เมษายน 60 35,900 บาท 31,900 บาท 35,900 บาท 4,500 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
– ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง
– ค่าที่พักห้องคู่ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
– ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
– ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
– ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
– ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
– ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 15  usd ทั้งทริป
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
– ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋ากรณี เกิน 20 กก.
– ค่าทำหนังสือเดินทาง
– ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารในการเดินทางและการยื่นวีซ่า
**หนังสือเดินทางไทยไม่ต้องยื่นวีซ่า
ใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับถึงประเทศไทย
และมีที่ว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้า เต็ม

การสำรองที่นั่ง
– กรอกรายละเอียดในใบสำรองที่นั่ง และส่งอีเมลล์หรือแฟกซ์มายังบริษัท
– แนบสำเนาหนังสือเดินทางมาพร้อมใบสำรองที่นั่ง

การชำระเงิน
– มัดจำท่านละ 10,000 บาท เมื่อมีการยืนยันการเดินทางของกรุ๊ป
– ชำระยอดเต็มก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วันทำการ

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก
– แจ้งล่วงหน้า 30 วันทำการ ไม่ริบเงินมัดจำ
– ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 20 วันทำการ หักค่าตั๋วเครื่องบินและค่าธรรมเนียม
– ยกเลิกก่อนวันเดินทางภายใน 14 วันทำการ ไม่คืนเงินทั้งหมด

bali
bali