4 วัน
จำนวนวัน
ฮ่องกง
เมือง
ม.ค., ก.พ., มี.ค., ธ.ค.
เวลาเดินทาง

c2head

•สวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
•จุดชมวิว วิคตอเรียพีค
•ย่านจิมซาจุ่ย
•Avenue Of Star
•REPULSE BAY

DEPARTURE/RETURN LOCATION Hongkong International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

***พิเศษจองพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไปลดไปเลย ท่านละ 2,000บาท***
บริการระดับ 5 ดาว ในราคาเพียง 22,500 บาท

รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่านเท่านั้น

สนใจติดต่อ คุณทอป 098-956-5993

1

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

14.30น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
สายการบินโอเรียนไทย แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.00น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินโอเรียนไทย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OX – 200
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) มื้อที่ 1
20.55น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม
ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2

วันที่ 2 ของการเดินทาง ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) มื้อที่ 2 นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย
ของวอล์ท ดิสนีย์ ได้ที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์ อันดับที่ 5 ของโลกและเป็นแห่งที่สองในเอเชีย ที่ซึ่งท่านจะได้เติมเต็มกับจินตนาการในวัยเด็กไปกับตัวการ์ตูน ชื่อดังที่เป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลกอย่าง
(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (แบบคูปอง) มื้อที่ 3 นำท่านเดินทาง
เข้าสู่โรงแรม ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3

วันที่ 3 ของการเดินทาง วัดเชอกุง - วิคตอเรีย พีค - รีพัส เบย์ - อิสระช้อปปิ้ง - Avenue of Star Symphony of Light

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) มื้อที่ 4
นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง เพื่อให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทาสู่วิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน นำท่านเยี่ยมชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของ ฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม นำท่านเดินทางสู่อ่าวรีพัส เบย์ ให้ท่านนมัสการและขอพร
อันศักดิ์สิทธิ์จากองค์เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมเพื่อเป็นสิริมงคลและนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน, ทองกลับบ้าน จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง
ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 5
บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้ง ของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, DUTY FREE สนุกสนาน กับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า ,กระเป๋า ,เข็ดขัด, น้ำหอม สินค้าแบรนด์เนม ชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US, BOSSINI, GIODANO, TEN TEN, ESPRIT, G2000 เป็นต้น
นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของ โลกฮอลลีวู้ดตะวันออกยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา
20.00น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับ การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียง
ถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึก ระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย
โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4

วันที่สี่ของการเดินทาง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

08.15น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอเรียนไทย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OX – 203
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) มื้อที่ 6
09.55น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
10 ธันวา – 15 ธันวา 22,500 22,500 22,500 22,500 7,500
16 ธันวา – 21 ธันวา 23,500 23,500 23,500 23,500 7,500
22 ธันวา – 27 ธันวา 24,500 24,500 24,500 24,500 7,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 6 มื้อ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
hongkong-1485723_1920
fairy-tale-1788209_1280
mickey-mause-832112_1920
fairy-tale-1788212_1920
hongkong-1485723_1920