3 วัน
จำนวนวัน
มาเก๊า, ฮ่องกง
เมือง
ม.ค., ก.พ., มี.ค.
เวลาเดินทาง

c3head

•วัดอาม่า
•โบสถ์เซนต์ปอล
•ย่านจิมซาจุ่ย
•เซนาโด้ สแควร์
•The Venetian Macau
•วัดเชอกุง
•REPULSE BAY

DEPARTURE/RETURN LOCATION Hongkong International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

***พิเศษจองพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไปลดไปเลย ท่านละ 2,000บาท***
บริการระดับ 5 ดาว ในราคาเพียง 22,500 บาท

รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่านเท่านั้น

สนใจติดต่อ คุณทอป 098-956-5993

 

1

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of star – Symphony of Light

11.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T
สายการบินเอมิเรตต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.45น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตต์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK – 384
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) มื้อที่ 1
17.30น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 2 นำท่านชม Avenue Of Sta ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของ โลกฮอลลีวู้ดตะวันออกยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลาทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
20.00น. นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2

วันที่สองของการเดินทาง วัดเชอกุง - วิคตอเรีย พีค - รีพัส เบย์ - มาเก๊า - The Venetian

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) มื้อที่ 3
นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง เพื่อให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทาสู่วิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ นำท่านเดินทางสู่อ่าวรีพัส เบย์ ให้ท่านนมัสการและขอพร อันศักดิ์สิทธิ์จากองค์เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิม เพื่อเป็นสิริมงคลและนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มี ชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน, ทองกลับบ้าน
จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 4
บ่าย นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือเฟอร์รี่ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) มาเก๊า ดินแดนที่ผสมผสานระหว่าง วัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกไว้อย่างกลมกลืน ในอดีตเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อน ท่านจะได้ พบกับสถาปัตยกรรมที่งดงาม ตึกรามบ้านช่องและอาคารโบราณต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี นำท่านเดินทางสู่ The Venetian Macau ให้ท่านชมบรรยากาศภายในที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบารอค ธีมในประเทศอิตาลี ประกอบไปด้วยคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว้างขนาดเท่ากับสนามฟุตบอล ท่านจะได้พบกับ The Grand Canal ซึ่งจะมีส่วนของร้านค้าแบรนด์เนมทั้งหลายกว่า 300 ร้านค้า โดยมีลำคลองและบริการ พายเรือกอนโดล่าพร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงสไตล์โอเปร่า (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเยี่ยมชม The Venetian Macau)
ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม REGENCY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3

วันที่สามของการเดินทาง วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล - เซนาโด้ สแควร์ - ฮ่องกง- อิสระช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก มื้อที่ 5 นำท่านเดินทางสู่วัดอาม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายให้กับอาม่า องค์เทพธิดาแห่งท้องทะเล ภายในมีศาลเจ้าและก้อนหินขนาดใหญ่ ่ซึ่งแกะสลักเป็นรูปเรือสำเภาโบราณ บริเวณด้านหน้าวัดมีรูปปั้นสิงโตหินอยู่ 2 ตัว เชื่อกันว่าหากใครได้หมุนลูกแก้วที่อยู่ในปากสิงโตไปทางขวา 3 ครั้ง พร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วจะสมหวังใน สิ่งที่ปรารถนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โบสถ์เซนต์ปอล สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 เป็น สถานที่ซึ่งมีความ สำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งย่านการค้าเซนาโด้ สแควร์ เป็น แหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซื่งร้านค้าต่างๆ มากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 6
นำท่านเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเรือเฟอร์รี่ (1 ชั่วโมง) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้งของฮ่องกงย่าน จิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, DUTY FREE ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.15น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตต์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK-385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) มื้อที่ 7
23.15น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
10 ธันวา – 15 ธันวา 22,500 22,500 22,500 22500 7,500
16 ธันวา – 21 ธันวา 23,500 23,500 23,500 23,500 7,500
22 ธันวา – 27 ธันวา 23,500 23,500 23,500 23,500 7,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าที่พัก 2 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 7 มื้อ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
casino-1761494_1920
macau-1870402_1920
macau-1870375_1920
macau-1870363_1920
macao-957177_1920
casino-1761494_1920
roulette-1264078_1920
hong-kong-1791067_1920
hong-kong-1594188_1920