ึ7 วัน 6 คืน
จำนวนวัน
คันไซ ประเทศญี่ปุ่น
เมือง
เม.ย., พ.ค., มิ.ย.
เวลาเดินทาง

•ชมป่าไผ่และรถไฟสายโรแมนติก 
•ทัวร์เดียวเที่ยวทั่วมรดกโลกแถบคันไซ
•ชมสวนกวาง เมืองนารา ไหว้พระใหญ่ไดบุสึ
•วัดทองและระเบียงไม้มรดกโลกที่วัดน้ำใส
•ถ่ายรูปกับ ปูยักษ์ Kanidoraku – Guliko Running
•เก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆจากไร่
***พิเศษทานปู 3 อย่างปูทาราบะ, ปูขน, ปูสุไว + แช่ออนเซ็นธรรมชาติ***
บริการระดับ 5 ดาว ในราคาเพียง 74,000 บาท เป็น PDR-Slot trip คุณภาพเสมือนทัวร์ส่วนตัว
DEPARTURE/RETURN LOCATION Kansai International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED  Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

 

1

วันที่ 1-2 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ– วัดน้ำใส Unesco – วัดทองคินคาคุจิ - วัดฮอนกันจิ - นอนพักออนเซ็น

12.00 น. พบกันที่สนามบินดอนเมือง เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์เที่ยวบินที่ XJ610
14.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง
21.40 น. ถึงสนามบินคันไซ ตรวจเอกสารเข้าเมือง และ รับสัมภาระ แล้วจึงเดินทางสู่เมืองโอซาก้า
23.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก แล้วจึงเช็คเอ้าทออกจากที่พัก เดินทางสู่เมืองเกียวโต
09.00 น. ชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ หรือเรียกว่าศาลเจ้าพ่อจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เป็นที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร พระแม่โพสภ และเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์
11.00 น. ชมวัดคิโยมิซึ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในด้านสถาปัตยกรรมไม้ ที่ใช้ไม้หลายท่อนก่อสร้างเป็นระเบียงไม้ได้อย่างน่าทึ่ง ความงดงามนี้ทำให้ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกัน เลือกซื้อของฝาก และ ชิมขนมพื้นเมืองระหว่างทางเดินสู่วัดซึ่งเป็นร้านค้าแบบโบราณขายอยู่ริมทางมากมาย
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารชื่อดังประจำเมือง
13.00 น. หลังจากทานข้าวกันอิ่มหนำพาท่านเดินย่อยในย่านฮิกาชิยาม่า (Higashiyama) เป็นย่านแหล่งเดินเล่นช้อปปิ้ง สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขนมมากมาย โดยย่านนี้จะอยู่บนเนินเขาทางตะวันออกของเกียวโต เสน่ห์ของย่านนี้ก็คือรูปแบบอาคารบ้านเรือนร้านค้าที่ยังคงความเก่าแก่
14.00 น. เดินทางไปยังปราสาททอง Kinkaguchi หรือ ปราสาทของโชกุน อาชิคางะ โยชิมิซึ ที่ปรากฎตัวในการ์ตูนเรื่องอิ๊คคิวซัง ชมวิหารทอง สระกระจก และ สวนญี่ปุ่น ต้นไม้ รอบๆบริเวณที่คงสภาพเดิมไว้เช่นเมื่อหลายร้อยกว่าปีก่อน และได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1994
16.00 น. เดินทางไปยังวัดฮอนกันจิ(Honganji) สองวัดใหญ่ในใจกลางเกียวโต โดยมีวัดนิชิ-ฮอนกันจิ (Nishi Honganji) และ วัดฮิกะชิ ฮอนกันจิ (Higashi Honganji) ขนาดใหญ่ตั้งอยู่คู่กัน เปรียบเหมือนเป็นสองวัดพี่น้อง วัดฮอนกันจินั้นเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายโจะโดะ (Jodo) หนึ่งในนิกายที่มีคนนับถือมากที่สุดในญี่ปุ่น
18.00 น. เดินทางเข้าสู่ที่พักเรียวกัง Takao Sanso  หรือ เทียบเท่า รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**พิเศษ** หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ / “ออนเซ็น” (Onsen) น้าแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่รรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง พักผ่อนตามอัธยาศัย
3

วันที่ 3 – รถไฟสายโรแมนติก – วัดเทนริวจิ - ปราสาทนิโจ Unesco - ย่านกิออน

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก แล้วจึงเช็คเอ้าทออกจากที่พัก
09.00 น. พาท่านเดินเที่ยวชม อาราชิยาม่า(Arashiyama) นั่งรถไฟสายโรแมนติกชมดอกซากุระบานสะพรั่งสองฝั่ง พาท่านเดินลัดเลาะชมธรรมชาติไปยัง วัดป่าไผ่เทนริวจิ (Tenryuji Temple) ซึ่งด้านหลังวัดจะเป็นทางเดินที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่สีเขียวที่สูงมาก เมื่อเดินผ่านจะรู้สึกเหมือนเดินในอุโมงค์ต้นไผ่
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
13.00 น. พาท่านชม ปราสาทนิโจ(Nijo Castle) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1603 เพื่อใช้เป็นที่พักของท่านโชกุนโทคุกาวะ ซึ่งเป็นโชกุนคนแรกในสมัยเอโดะ เพลิดเพลินกับการให้อาหารกวางน้อยอย่างใกล้ชิดซื้อขนมเซมเบ้ป้อนแก่กวางป่าที่ทางการเมืองนาราอนุรักษ์เอาไว้ในบริเวณตัววัด กว่า 1000 ตัว จนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนารา
1ุ6.00 น. พาท่านเดินชมย่านกิออน เป็นย่านราตรีแห่งเกียวโต ที่จะสามารถเห็นเกอิชาเดินไปมาในบริเวณนี้ได้ ถนนเส้นหลักจะเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านดื่มชาและร้านอาหารมากมาย ซึ่งแต่ละร้านก็จะการแสดงโชว์จากเกอิโกะ(geiko) และ ไมโกะ(maiko) ซึ่งสวยงามและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
4

วันที่ 4 – วัดโทไดจิ – สวนกวางนารา – ศาลเจ้าแห่งตะเกียง-พระราชวังเฮโจ(UNESCO)– ชอปปิ้ง Dotonburi – ถ่ายรูปกับ ปูยักษ์และป้ายกูลิโกะ

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณที่พัก
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองนาราเมืองแห่งพระใหญ่ ชมความเจริญของสองข้างทางที่ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นธรรมชาติ สู่ เมืองนารา เมืองหลวงเก่าแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นชม วัดโทไดจิ อันเป็นที่ประดิษฐานของพระใหญ่ไดบุสึพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานองค์ไดบุทสึนั้น ถือเป็นอาคารโครงสร้างไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในโลก วิหารหลังปัจจุบันมีขนาดเพียง 1 ใน 3 ของวิหารที่สร้างขึ้นครั้งแรก โดยมีความสูง 157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต
เพลิดเพลินกับการให้อาหารกวางน้อยอย่างใกล้ชิดซื้อขนมเซมเบ้ป้อนแก่กวางป่าที่ทางการเมืองนาราอนุรักษ์เอาไว้ในบริเวณตัววัด กว่า 1000 ตัว จนกระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองนารา
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ภัตตาคารชื่อดังประจำเมือง
13.00 น. พาท่านไปชม ศาลเจ้าคาสุกะ(Kasuga Taisha) เป็นของศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของเมืองนารา ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยเดียวนารายังเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่น สร้างขึ้นให้กับเทพเจ้าผู้ปกป้องเมือง นอกจากนี้ยังเป็นศาลเจ้าของตระกูลฟูจิวาระ (Fujiwara) ซึ่งเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากในสมัยนาราและเฮอัน สิ่งที่โดดเด่นของศาลเจ้านี้ก็คือ ตะเกียง นับพันอัน ซึ่งพบได้ในเกือบทุกพื้นที่ของศาลเจ้า ถูกบริจาคโดยผู้คนที่มีจิตศรัทธา มีทั้งตะเกียงแบบแขวน ตะเกียงตั้งพื้น และตะเกียงหิน ตั้งเรียงรายกันอยู่ในศาลเจ้าและตามทางเดิน
14.00 น. พาท่านชมมรดกโลกแห่งต่อไป พระราชวังเฮโจ แห่งเมืองนารา(Heijo Palace/Nara Imperial Palace) เป็นอดีตพระราชวังของเมืองหลวงในสมัยนารา(710-794) มีพื้นที่ขนาด 1 ตารางกิโลเมตร ภายในเป็นที่อยู่อาศัยของจักรพรรดิ ปัจจุบันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และถือเป็นหนึ่งในมรดกโลก
16.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ชอปปิ้งที่นัมบะ แหล่งชอปปิ้งขนาดใหญ่ ถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะยักษ์ และ แมวคิตตี้ที่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปตามฤดูกาล เลือกซื้อแบรนด์เนมมากมาย อาทิ กอม Uniqlo Forever 21 หรือ Issey Miyake Dotonbori ถนนแห่งนี้ตั้งขนานไปกับคลอง Dotonbori ซึ่งเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงท่องเที่ยวโอซาก้าในเรื่องของอาหาร ในช่วงกลางคืนถนนสายนี้จะเต็มไปด้วยป้ายไฟต่าง ๆ โดยป้ายไฟที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Dotonbori นั่นคือ ป้ายไฟปูยักษ์ (Kani Doraku Crab Sign) และ ป้ายไฟ Glico Running Man
18.00 น. รับปะทานอาหารเย็น ณ ร้าน KaniDoraku หรือ ร้านป้ายปูยักษ์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ชิมปูยักษ์หลากชนิด ทั้งปูขน ปูหิมะ และ คิงแครบ ที่ยังสดๆอยู่ ทั้งแบบชาบู แบบปิ้ง และ ซาซิมิสดๆที่หากินที่ไหนไม่ได้
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
5

วันที่ 5 – ปราสาทฮิเมจิ - – ไชน่าทาวโกเบ – สะพานที่ยาวสุดในโลก

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าบริเวณ ที่พัก
เช้า นำท่านชม ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า “ฮิเมจิโจ” ในแรกเริ่มปราสาทแห่งนี้ ออกแบบและสร้างขึ้นมีขนาด 3 ชั้น ในปีค.ศ.1581 และถูกก่อสร้างต่อเติมจนกระทั่งมีรูปแบบของตัวอาคารเหมือนในปัจจุบัน โดยเจ้าเมืองฮิเมจิ (ไดเมียว) อิเคดะ เทรุมาสะ (Ikeda Terumasa) ตั้งแต่ปีค.ศ.1601 – 1609ยังคงเป็นหนีงไม่กี่ปราสาทของญี่ปุ่นที่ไม่ถูกทำลายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยความงดงามของตัวปราสาท งานสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบมาอย่างงดงามและปราณีต และระบบต่างๆภายในปราสาทที่ออกแบบไว้อย่างลึกลับซับซ้อน ทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และถูกขึ้นทะเบียนให้สมบัติของชาติญี่ปุ่น และขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใน เดือนธันวาคม ปีค.ศ.1993
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
14.00 น. นำท่านเที่ยวย่าน China Town เมือง โกเบ เดินชมย่านคนจีนสไตลญี่ปุ่นที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว เลือกซื้อ ซาลาเปา ขนมจีบ เกี๊ยวซ่า ดังโหงะ ปอเปี๊ยะทอด แบบญี่ปุ่นปนจีน และ พลาดไม่ได้กับชูครีม ร้านEst Royal ชูครีมแบบสอดไส้ที่ชาวท้องถิ่นยังต้องแนะนำให้มาทาน
17.00 น. เดินทางไป สะพานอะคาชิ-ไคเกียว (Akashi-Kaikyo) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ในอดีตการเดินทางระหว่างเมืองโกเบบนเกาะฮอนชู (Honshu) กับเมืองอิวายะบนเกาะอะวาจิ (Awaji) มีเพียงวิธีการเดียวคือ ใช้บริการเรือข้ามฟาก ซึ่งเส้นทางการเดินทางไปกลับระหว่างสองเกาะนี้มีความหนาแน่น และมีภัยธรรมชาติที่รุนแรงเกิดขึ้นเป็นประจำ จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เรือข้ามฟากสองลำชนกันแล้วอับปาง ในวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ.1955 มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ทั้งหมดจำนวน 168 คน ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนประถมที่กำลังเดินทางไปทัศนศึกษา เหตุการณ์ในวันนั้นสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้คนรวมถึงรัฐบาลญี่ปุ่นมาก ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงรีบผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ให้เกิดขึ้นทันที
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
 20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
6

วันที่ 6 -วากายาม่า - น้ำตกนาชิ(unesco) – ชิระฮามะออนเซ็น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้า พาท่านชมมรดกโลก ศาลเจ้าคุมาโนะ นาชิ(Kumano Nachi Taisha) เป็นหนึ่งในสามของศาลเจ้าในเมืองคุมาโนะที่อยู่ไม่ไกลจากบ่อน้ำพุร้อน ศาลเจ้าแห่งนี้มีการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาชินโตเข้าด้วยกัน จุดเด่นที่พลาดไม่ได้ของศาลเจ้านี้คือ บริเวณศาลเจ้าสีแดงหลายชั้นที่เบื้องหลังมีน้ำตกที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น มีความสูงถึง 133 เมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของศาลเจ้าคุมาโนะ
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
13.00 น. เดินทางไปที่ย่านชิระฮามะออนเซ็น(Shirahama onsen) เป็นแหล่งน้ำพุร้อนออนเซ็นที่ห่างจากเมืองโอซาก้ามาทางทิศใต้ประมาณ 100 กิโลเมตร ซึ่งเป็นแหล่งความบันเทิงและสถานที่พักผ่อนที่นิยมของชาวโอซาก้า พร้อมทั้งรีสอร์ทออนเซ็นใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นรวมกับออนเซ็นที่เบปปุ(Beppu) คิวชู(Kyushu)และอาตามิ(Atami) คาบสมุทรอิซู(Izu Peninsula) ทั้งนี้เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่ถูกบันทึกไว้ว่าเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ติดอันดับหนึ่งในสามของออนเซ็นเก่าแก่ของญี่ปุ่นอีกด้วย
18.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ในภัตตาคารที่มีชื่อเสียงในพื้นที่
20.00 น. กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
7

วันที่ 7 -ตลาดปลาวากายาม่า - เก็บสตรอว์เบอร์รี่ - ชอปปิ้งเอ้าเลท - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. พาท่านชมตลาดปลาเมืองวากายาม่า Kuroshio ichiba market ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ซึ่งตั้งอยู่ในมาริน่า ซิตี้ มีการแสดงแล่ปลาทูน่าโชว์สามครั้งต่อวัน ตื่นตาตื่นใจได้กับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างชำนาญต่อหน้าต่อตาคุณ ตลาดคุโรชิโอะ-อิจิบะ ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารทะเลสดๆ หลายร้านและร้านของที่ระลึกซึ่งมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เลือกมากมายอีกด้วย
10.00 น. นำท่านสู่ Haru Farm ทาน Asuka ruby สตรอเบอรี่ที่แดงราวกับทับทิมแบบไม่อั้น 1 ชั่วโมง ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ Asukawave กับพันธุ์ Nyoho เข้าด้วยกัน เป็นสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ฉ่ำ รสชาติหวานเปรี้ยวกำลังพอดี อันเป็นเอกลักษณ์ของถิ่นคันไซ
12.00 น. เดินทางไปชอปปิ้งต่อที่ Rinku Premium Outlet เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมลดราคา 50% ก่อนกลับไทย มีแบรนด์ดังๆให้เลือกมากมาย อาทิ Coach , Louis Vuitton , La Coste Armani ,Ralph lauren, Timberland, Swatch,Seiko เป็นต้น
***เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชอปปิ้ง รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางสู่สนามบินคันไซ เลือกซื้อของฝาก DutyFree ตามอัธยาศัย
21.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ670
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
1 พฤษภา – 7 พฤษภา  74,000 65,900 70,500 65,900 15,500
9 พฤษภา – 15 พฤษภา  74,000 65,900 70,500 65,900 15,500
17 พฤษภา – 23 พฤษภา  75,000 66,900 71,500 66,900 15,500
25 พฤษภา – 31 พฤษภา  75,000 66,900 71,500 66,900 15,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าที่พัก 5 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 11 มื้อ
 • ค่าประกันการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท
 • บริการท่านโดยรถตู้ Toyota Grand Hiace Cabin หรือ Toyota Alphard

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • Passport

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
nachi
download (3)
nara
images
download (2)
download (1)
download
15241273_10153882279316249_7548400316993642805_n
nachi
Onsen_in_Nachikatsuura,_Japan
img_mainimage_01