3 วัน
จำนวนวัน
ฮ่องกง
เมือง
ม.ค., ก.พ., มี.ค.
เวลาเดินทาง

c4head
•กระเช้านองปิง
•พระใหญ่
•Avenue Of Star
•REPULSE BAY

DEPARTURE/RETURN LOCATION Hongkong International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

***พิเศษจองพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไปลดไปเลย ท่านละ 2,000บาท***
บริการระดับ 5 ดาว ในราคาเพียง 22,500 บาท

รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่านเท่านั้น

สนใจติดต่อ คุณทอป 098-956-5993

 

1

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - Avenue of star – Symphony of Light

11.00น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T
สายการบินเอมิเรตต์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.45น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินเอมิเรตต์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK – 384
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) มื้อที่ 1
17.30น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 2 นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือ
ของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของ โลกฮอลลีวู้ดตะวันออกยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์
20.00น. นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลาทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับ
การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2

วันที่สองของการเดินทาง วัดเชอกุง - วิคตอเรีย พีค - รีพัส เบย์ - มาเก๊า - The Venetian

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) มื้อที่ 3
นำท่านนั่งกระเช้านองปิง เหาะไปบนเส้นทางลอยฟ้านองปิงกับรถกระเช้าลอยฟ้าที่จะพาท่านชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง ในเวลา 25 นาที จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดโป่หลิน ให้ท่าน นมัสการขอพรจากองค์พระพุทธรูปประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุด ในโลกที่ระดับความสูง 22 เมตร นำท่านเดินทางสู่ ซิตี้เกท เอ้าท์เล็ต อิสระให้ท่าน ได้ช้อปปิ้งกับแหล่งรวมร้านขายสินค้าแบรนด์เนมสากลชื่อดัง ในราคาลดพิเศษมาร่วมกันช้อปปิ้งกับนักช้อป ของถูกชาวฮ่องกงและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งในร้านขายสินค้าจากโรงงาน
(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งเทพนิยายของวอล์ท ดิสนีย์ ได้ที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์ อันดับที่ 5 ของโลกและเป็นแห่งที่สองในเอเชีย ที่ซึ่งท่านจะได้เติมเต็มกับจินตนาการในวัยเด็กไปกับตัว การ์ตูนชื่อดังที่เป็นที่ชื่นชอบไปทั่วโลกอย่าง ชมบรรยากาศได้โดยรอบ รอบละประมาณ 10 นาที พร้อมชมขบวนพาเหรดอันตระการตา
รับประทานอาหารเย็น ณ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ (แบบคูปอง) มื้อที่ 4
ค่ำ นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3

วันที่สามของการเดินทางวัดเชอกุง - วิคตอเรีย พีค - รีพัส เบย์- อิสระช้อปปิ้ง - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) มื้อที่ 5
นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง เพื่อให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทาสู่วิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ นำท่านเดินทางสู่อ่าวรีพัส เบย์ ให้ท่านนมัสการและขอพร อันศักดิ์สิทธิ์จากองค์เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 6
บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้ง ของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, DUTY FREE สนุกสนาน กับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า ,กระเป๋า ,เข็ดขัด, น้ำหอม สินค้าแบรนด์เนม ชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US, BOSSINI, GIODANO, TEN TEN, ESPRIT, G2000 เป็นต้น ส่งท้ายก่อนอำลา ฮ่องกง (อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในการช้อปปิ้ง)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
21.15น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตต์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK-385
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) มื้อที่ 7
23.15น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
10 ธันวา – 15 ธันวา 22,500 22,500 22,500 22,500 7,500
16 ธันวา – 21 ธันวา 20,500 20,500 20,500 20,500 7,500
22 ธันวา – 27 ธันวา 20,500 20,500 20,500 20,500 7,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 6 มื้อ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
_120
car-711429_1920
hong-kong-1594188_1920
avenue-of-stars-299633_1920
_120