4 วัน
จำนวนวัน
ฮ่องกง
เมือง
ม.ค., ก.พ., มี.ค., ธ.ค.
เวลาเดินทาง

c2ahead

•สวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค
•จุดชมวิว วิคตอเรียพีค
•วัดเชอกุง
•Avenue Of Star
•REPULSE BAY

DEPARTURE/RETURN LOCATION Hongkong International Airport
DEPARTURE TIME Please arrive at least 2 hours before the flight.
INCLUDED Airfare
Accommodations
Local transportation
Professional guide
NOT INCLUDED  Entrance fees
Guide gratuity

***พิเศษจองพร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไปลดไปเลย ท่านละ 2,000บาท***
บริการระดับ 5 ดาว ในราคาเพียง 19,500 บาท

รับจำนวนจำกัด เพียง 10 ท่านเท่านั้น

สนใจติดต่อ คุณทอป 098-956-5993

 

1

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

14.30น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
สายการบินโอเรียนไทย แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
17.00น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบินโอเรียนไทย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OX – 200
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) มื้อที่ 1
20.55น. เดินทางถึง สนามบินเช็กลับก๊อก ฮ่องกง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
(เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกง เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2

วันที่สองของการเดินทาง โอเชี่ยน ปาร์ค (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) มื้อที่ 2
นำท่านเดินทางสู่ โอเชี่ยน ปาร์ค สวนสนุกยอดนิยมอันดับที่ 14 ของโลก และอันดับที่ 5 ของเอเชียโดย TEA/ERA Theme Park Attendance Report 2009 ด้วยงบการก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ท่านจะได้พบกับสัตว์น้ำต่างๆ เช่น แพนด้ายักษ์, แพนด้าแดง, ตัวซาลาแมนเดอร์, นากน้ำ, สิงห์โตทะเลหรือ จะเป็นปลาทอง ซึ่งปลาทองเป็นปลาที่สวยที่สุดในโลก พบกับเครื่องเล่นใหม่ๆ เช่น ม้าหมุนแห่งทะเล, เดอะแฟลซ, เจลลี่ฟิช (แมงกระพรุนหรรษา) พบกับโซนใหม่ล่าสุด อควาซิตี้ จุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ในธีม ท้องทะเลซึ่งเป็นบ้านของสัตว์น้ำอย่าง ปลาฉลาม, ปลากระเบน ซึ่งภายในประกอบไปด้วยแกรนด์อควาเรียม ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบสุดยอดอความเรียมของโลก โซนเรนฟอร์เรสท์ (Rain Forest) ท่านสามารถนั่งเรือชมสัตว์ต่างๆ เช่น ลิงปิ๊กมี่, คินคาจู, Capybare เป็นหนูตัวใหญ่และมีแมลงสาบถ้ำยักษ์ (ใหญ่ที่สุดในโลก) พบกับการแสดง ซิมบิโอ บริเวณลาฏุนในตอนกลางคืน ที่ท่านจะได้สัมผัสเรื่องราวอันน่ามหัศจรรย์ของความสัมพันธ์แบบพึ่งพา อาศัยกันของมนุษย์และธรรมชาติ โดยการบอกเล่าผ่านจอม่านน้ำ 360 องศา และการแสดงน้ำพุใน ตอนเย็นอีกด้วย
(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 3
นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3

วันที่ 3 ของการเดินทาง วัดเชอกุง - วิคตอเรีย พีค - รีพัส เบย์ - อิสระช้อปปิ้ง - Avenue of Star Symphony of Light

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (เมนู ติ่มซำ) มื้อที่ 4
นำท่านเดินทางสู่วัดเชอกุง เพื่อให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทาสู่วิคตอเรียพีค จุดชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกงสัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน นำท่านเยี่ยมชมโรงงานฮ่องกงจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของ ฮ่องกงพบกับงานดีไซน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม นำท่านเดินทางสู่อ่าวรีพัส เบย์ ให้ท่านนมัสการและขอพร
อันศักดิ์สิทธิ์จากองค์เจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทับทิมเพื่อเป็นสิริมงคลและนมัสการเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
ที่มีชื่อเสียงว่าใครได้มาสัมผัสท่านจะได้รับแต่เงิน, ทองกลับบ้าน จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าท้องถิ่นของฮ่องกง
ณ ร้านหยก ให้ท่านได้เลือกชมตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 5
บ่าย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ แหล่งช้อปปิ้ง ของฮ่องกงย่านจิมซาจุ่ย, โอเชี่ยนเทอร์มินอล, DUTY FREE สนุกสนาน กับการเลือกสินค้าราคาพิเศษ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า ,กระเป๋า ,เข็ดขัด, น้ำหอม สินค้าแบรนด์เนม ชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL,TOY R’US, BOSSINI, GIODANO, TEN TEN, ESPRIT, G2000 เป็นต้น
นำท่านชม Avenue Of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของ โลกฮอลลีวู้ดตะวันออกยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ นำท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา
20.00น. ทุกค่ำคืน การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับ การบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียง
ถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ครอบคลุมพื้นที่อาคารตึก ระฟ้าสำคัญต่างๆ ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรีย
โดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึง บรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม ณ PENTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4

วันที่สี่ของการเดินทาง ฮ่องกง - กรุงเทพฯ

08.15น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโอเรียนไทย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OX – 203
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) มื้อที่ 6
09.55น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าบริการ

วันเดินทาง/ค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก พักกับผู้ใหญ่ เด็ก เสริมเตียง เด็ก ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว
10 ธันวา – 15 ธันวา 19,500 19,500 19,500 19,500 7,500
16 ธันวา – 21 ธันวา 20,500 20,500 20,500 20,500 7,500
22 ธันวา – 27 ธันวา 20,500 20,500 20,500 20,500 7,500

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าที่พัก 3 คืน
 • ค่าไกด์นำเที่ยว 1 ท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ ทั้งสิ้น 6 มื้อ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าขนส่งกระเป๋าเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เอกสารในการเดินทาง และยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง

การสำรองที่นั่ง

 • การสำรองที่นั่งทุกโปรแกรมที่คุณชื่นชอบ กรุณาโทรติดต่อพนักงานของเรา และ รับอีเมลคอนเฟิมการจองก่อนการโอนเงินทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะของแต่ละทริป ที่เราจะขึ้นพิเศษเฉพาะคุณ
 • คุณเต๋อ 081-490-7607
 • คุณท็อป 098-956-5993
 • คุณอู่ 089-676-6926

การชำระเงิน

 • การชำระเงิน สามารถชำระค่าทัวร์ ได้ที่
  ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 068-2-954582 ชื่อบัญชี บริษัท แพนโดริทราเวล จำกัด**กรุณา เก็บสลิป หรือ หลักฐานการชำระเงินเอาไว้เพื่อตรวจสอบทุกครั้ง**

การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิก

 • เนื่องจากทางเราจัด Private Tour เพื่อให้ต้นทุนของแต่ละการเดินทางต่ำที่สุด ทางบริษัทจะชำระ มัดจำให้แก่ทางต่างประเทศโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ทุกการมัดจำที่เรารับชำระมา เราจึงนำไปจ่ายทางต่างประเทศ เกือบ 100% หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ทางเราขอยืนยันว่า เราจะขอเคลมเงินคืนจาก ทางต่างประเทศให้มากที่สุด และ ชำระคืนแก่ลูกค้าของเรา
 • หากเป็น Join Group ที่รวมทัวร์กับคนอื่น กรุณาอ่านเงือนไข การยกเลิก และ เปลี่ยนแปลง ได้ที่ หน้าโปรแกรมทัวร์ของโปรแกรมนั้นๆ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยคำนึงถึง ความเหมาะสม และ ความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่ นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
hong-kong-376777_1920
hong-kong-ocean-park-1100890_1920
avenue-of-stars-299633_1920
hong-kong-581800_1920
hong-kong-205968_1280
hong-kong-376777_1920
cityscape-1174745_1920
hong-kong-1791067_1920
hong-kong-1594188_1920